Zwrot towaru – oznacza zwrot towaru zakupionego w KAL-MET, który nie był używany i pozostaje w oryginalnym opakowaniu. Zgłoszenie Zwrotu towaru dokonywane jest w formie wymaganej dla składania zamówień określonej w OWW i zgodnie z poniższymi wymaganiami.

Zwrotem towaru w rozumieniu niniejszego dokumentu nie są objęte przypadki: faktycznego zwrotu lub wymiany towaru spowodowane wadami jakościowymi lub ilościowymi towaru, bądź pomyłkami magazynowym skutkującymi błędną realizacją zamówienia. W takich przypadkach stosuje się instrukcję „Zasady Obsługi Zgłoszeń Reklamacyjnych i Serwisowych”.

Zasady odnoszące się do Zwrotu towaru nie dotyczą także zwrotu towarów promocyjnych i z wyprzedaży, a także ciągów wydawczych oraz towarów niemagazynowych i dostarczanych na indywidualne zamówienie Przedsiębiorcy. W takich przypadkach stosuje się odpowiednie przepisy prawa cywilnego w zakresie sprzedaży.

 

Zasady zwrotów:

 1. Towar może być zgłoszony do Zwrotu tylko przez Przedsiębiorcę, który zakupił go w KAL-MET. Zwrot towaru może być skutecznie dokonany, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące przesłanki:
  a. towar znajduje się w aktualnej ofercie katalogowej KAL-MET,
  b. od momentu zakupu towaru, tj. daty jego wydania Przedsiębiorcy lub podmiotowi przez niego wskazanemu, nie upłynęło więcej niż 14 dni,
  c. towar był nieużywany, nie jest pozbawiony folii ochronnych i nie jest uszkodzony,
  d. towar posiada oryginalne opakowanie.
 2. W Zgłoszeniu muszą znaleźć się następujące informacje:
  a. numer faktury zakupu towaru,
  b. numer seryjny towaru (jeżeli towar go posiada),
 3. Warunki przyjęcia zwracanego towaru do magazynu KAL-MET:
  a. Przedsiębiorca posiada pisemne potwierdzenie (awizację) gotowości przyjęcia Zwrotu przez KAL-MET,
  b. Przedsiębiorca prześle towar do magazynu KAL-MET na własny koszt i ryzyko,
  c. Przedsiębiorca opakuje towar w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie podczas transportu,
  d. Przedsiębiorca zapłaci na rzecz KAL-MET opłatę manipulacyjną w wysokości 10% ceny netto zwracanego towaru, tytułem wynagrodzenia za czynności KAL-MET związane z przyjęciem zwrotu towaru. Opłata manipulacyjna wymagalna jest z chwilą wystawienia przez KAL-MET faktury VAT dokumentującej obowiązek jej zapłaty, a KAL-MET dokona potrącenia wierzytelności z tytułu tej opłaty z wierzytelnością Przedsiębiorcy z tytułu zwrotu ceny towaru.
 4. Korekta faktury
  a. w przypadku przyjęcia Zwrotu towaru, KAL-MET wystawi Przedsiębiorcy fakturę korygującą w dniu potwierdzenia zasadności Zwrotu towaru i przyjęcia go do magazynu KAL-MET, nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania Zgłoszenia. Zwrot towarów i w konsekwencji faktura korygująca dotyczą jedynie towarów pełnowartościowych.
  b. wierzytelności Przedsiębiorcy wynikające z faktury korygującej zostaną w pierwszej kolejności potrącone z wierzytelnościami KAL-MET wobec Przedsiębiorcy, w tym z tytułu opłaty manipulacyjnej, a w przypadku ich braku, zwrócone na rachunek Przedsiębiorcy w ciągu 14 dni od wystawienia faktury korygującej i potwierdzenia przez Przedsiębiorcę numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot.
  c. Przedsiębiorca pytania związane z wystawieniem faktury korygującej będzie kierował na adres email.
 5. Odmowa przyjęcia Zwrotu i odesłanie towaru przez KAL-MET może nastąpić w przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki określone w punktach 1-3 powyżej.
 6. Odesłanie towaru do Przedsiębiorcy nastąpi w przypadku odmowy jego przyjęcia zgodnie z pkt. 5 na koszt Przedsiębiorcy wraz z przekazaniem protokołu z oględzin towaru i podaniem przyczyny odesłania.

Proces obsługi zgłoszenia reklamacyjnego

 • Reklamujący – podmiot uprawniony do dokonania Zgłoszenia Reklamacyjnego, tj. Przedsiębiorcam, zgodnie z jego definicją zawartą w OWW,
 • Klient – Użytkownik końcowy towaru tj, przedsiębiorca w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, który nabył towar od Przedsiębiorcy lub kolejnego sprzedającego,
 • Zgłoszenie Reklamacyjne – dokument zgłoszenia reklamacji na towar lub towary znajdujące się pod jednym adresem, według obowiązującego wzoru do pobrania ze strony www.kal-met.pl,
 • Towar – towar zakupiony od KAL-MET przez Przedsiębiorcę lub Użytkownika końcowego.
 1. Klient zgłasza reklamację do Reklamującego, a Reklamujący dokonuje Zgłoszenia reklamacyjnego do KAL-MET.
 2. Reklamujący wypełnia dokument Zgłoszenia Reklamacyjnego według wzoru dostępnego na stronie www.kal-met.pl i przesyła na adres e-mail
  osoby odpowiedzialnej w KAL-MET wskazanej do obsługi w zakresie reklamacji.
 3. W przypadku, gdy Reklamujący chciałby dokonać naprawy gwarancyjnej we własnym zakresie zgodnie z pkt 4.6
  Ogólnych Warunków Współpracy zobowiązany jest do wpisania w kolumnie UWAGI w Zgłoszeniu Reklamacyjnym informację „naprawa przez Reklamującego”. KAL-MET dokonuje weryfikacji Zgłoszenia Reklamacyjnego i podejmuje decyzję o uznaniu lub odmowie uznania Zgłoszenia Reklamacyjnego, o czym Reklamujący zostaje poinformowany e-mailem przesłanym na adres, z którego KAL-MET otrzymał Zgłoszenie Reklamacyjne. Reklamujący w ww. e-mailu zostanie też poinformowany o zgodzie lub jej braku na naprawę przez Reklamującego.
 4. W przypadku odmowy uznania zasadności Zgłoszenia Reklamacyjnego, KAL-MET poinformuje Reklamującego o jej przyczynach.
 5. W przypadku uznania Zgłoszenia Reklamacyjnego za zasadne, KAL-MET podejmie decyzję o sposobie naprawy w zależności od rodzaju Towaru, tj.:
  a. W Centrum Serwisowym KAL-MET:
  i. Reklamujący otrzymuje numer awiza (numer rejestracji w systemie KAL-MET odbioru przesyłki z
  reklamowanym Towarem) i jest zobowiązany do zapakowania Towaru w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem w trakcie transportu oraz do jego przygotowania do odbioru przez kuriera, a następnie przekazania Towaru kurierowi. Reklamujący zobowiązany jest do zachowania dokumentu nadania przesyłki do ewentualnych reklamacji przesyłki z Towarem.
  ii. KAL-MET dokonuje odbioru przesyłki z Towarem i weryfikuje zgodność otrzymanego Towaru z danymi otrzymanymi w Zgłoszeniu Reklamacyjnym, w tym numeru seryjnego Towaru.
  iii. W przypadku niezgodności Zgłoszenia Reklamacyjnego ze stanem i/lub rodzajem Towaru i niedokonania przez Reklamującego korekty Zgłoszenia Reklamacyjnego w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru przez KAL-MET, Towar zostaje odesłany do Reklamującego na jego koszt, jako nieawizowany
  b. UKlienta:
  i. KAL-MET uzgadnia z Klientem termin wizyty serwisanta i informuje Reklamującego o ww. terminie, a w przypadku zgody KAL-MET na naprawę przez Reklamującego to Reklamujący jest odpowiedzialny za uzgodnienie terminu i wizyty i poinformowaniu Klienta.
 6. Naprawa Towaru rozpoczyna się od weryfikacji stanu Towaru ze Zgłoszeniem Reklamacyjnym.
  a. W przypadku zgodności stanu (w tym usterki) i rodzaju Towaru ze Zgłoszeniem Reklamacyjnym, a także zasadności reklamacji Towar jest naprawiany.
  b. W przypadku niezgodności stanu (w tym usterki) lub rodzaju Towaru z treścią Zgłoszenia Reklamacyjnego KAL-MET informuje o tym Reklamującego i ustala z nim dalszy proces postępowania, na jeden z poniższych sposobów:
  i. Zmiana opisu stanu (w tym usterki ) lub rodzaju Towaru określonych w Zgłoszeniu Reklamacyjnym i dokonanie naprawy w ramach Zgłoszenia Reklamacyjnego
  ii. Zmiana naprawy na płatną i dokonanie naprawy, po otrzymaniu pisemnej akceptacji Klienta lub Reklamującego
  c. W przypadku nieustalenia dalszego procesu postępowania zgodnie z pkt 6 ust. b. KAL-MET nie dokonuje naprawy.
 7. W przypadku naprawy Towaru w KAL-MET, odsyłany jest on na adres, z którego był odebrany chyba, że KAL-MET i Reklamujący uzgodnią inaczej, a Reklamujący pisemnie wskaże adres do odesłania Towaru.
 8. Reklamujący w trakcie postępowania reklamacyjnego, jak i po jego zakończeniu może zgłaszać swoje uwagi na adres email co do przebiegu procesu obsługi reklamacji, jak również przedstawiać swoje stanowisko co do decyzji podejmowanych przez KAL-MET w trakcie realizacji Zgłoszenia Reklamacyjnego.
 9. Po zamknięciu Zgłoszenia Reklamacyjnego przez KAL-MET, Klient i/lub Reklamujący dokonają oceny jakości przebiegu procesu i dokonanej naprawy, jeśli wyrażą na to zgodę.
 10. W przypadku wyrażenia zgody przez KAL-MET na naprawę przez Reklamującego zgodnie z pkt. 4 Reklamujący zobowiązany jest do przesłania do KAL-MET protokołu naprawy, w którym znajdą się następujące informacje:
  a. numer Reklamującego w systemie KAL-MET,
  b. dane adresowe podmiotu, u którego dokonano naprawy,
  c. kod Towaru, którego naprawy dokonano,
  d. numer seryjny Towaru
  e. numer faktury zakupu Towaru,
  f. opis naprawy i lista wymienionych części wraz z numerem Zgłoszenia Reklamacyjnego i numerem faktury zakupu części,
  g. pieczątka i podpis podmiotu, u którego Reklamujący dokonał wymiany części, potwierdzające wykonaną naprawę.
  h. odwołanie do numeru Zgłoszenia Reklamacyjnego w KAL-MET
 11. W przypadku użycia części do naprawy Reklamujący wraz z Protokołem Naprawy zobowiązany jest przesłać wymienioną część, o ile będzie żądał zwrotu ceny wymienionej części. Do naprawy Reklamujący może użyć jedynie części zakupionych w KAL-MET.
 12. Reklamujący zobowiązany jest do przesłania Protokołu Naprawy i wymienionych części w terminie 14 dni od dnia wykonania naprawy, nie dłużej jednak niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia Reklamacyjnego.
 13. W przypadku niedotrzymania terminów z pkt. 12 Reklamujący nie otrzyma zwrotu ceny za wymienione części, a KAL-MET automatycznie dokona zamknięcia Zgłoszenia Reklamacyjnego.
 14. Klient uprawniony z gwarancji lub zlecający świadczenie usług serwisowych zgodnie z postanowieniami OWW, który jest osobą fizyczną, w odniesieniu do danych podlegających ochronie na podstawie Ustawy i RODO, dokonując zgłoszenia reklamacyjnego lub zlecenia usług serwisowych zgodnie z punktem 5.5. OWW wyraża zgodę na przetwarzanie przez KAL-MET podanych przez niego danych osobowych w celu podejmowania przez KAL-MET czynności mających na celu realizację uprawnień z gwarancji lub świadczenie usług serwisowych i naprawczych w ramach postępowania reklamacyjnego.
Add to cart