1. Warunki współpracy handlowej

  1. Dostarczenie aktualnych dokumentów rejestrowych Przedsiębiorcy, a w trakcie trwania współpracy dokumentów związanych ze zmianami w tym zakresie.
  2. Przyjęcie niniejszych OWW przez podpisanie przez Przedsiębiorcę oświadczenia o ich przyjęciu pisemnego przedstawionego Przedsiębiorcy przez KAL-MET oraz odesłanie go do KAL-MET.
  3. Wypełnienie formularza Karty Kontaktów przekazanych Przedsiębiorcy przez KAL-MET.
  4. Składanie wszelkich oświadczeń (w tym zamówień) w ramach podjętej współpracy w formie pisemnej, tj. bezpośrednio w siedzibie KAL-MET, przesyłką pocztową lub kurierską na adres siedziby KAL-MET lub za pośrednictwem Internetu (e-mail, system B2B KAL-MET), o ile zapisy OWW nie stanowią inaczej.
  5. Posiadanie konta i akceptacji regulaminu systemu b2b KAL-MET poprzez odznaczenie właściwego pola dostępnego po zalogowaniu, a także składania za pomocą ww. systemu zamówień.

2. Ceny i warunki płatności

  1. Dla rozliczeń stron wiążące są ceny towarów obowiązujące w KAL-MET w dacie złożenia zamówienia na towary, z tym zastrzeżeniem, że zamówione towary muszą zostać odebrane przez Przedsiębiorcę w określonym w Zamówieniu i potwierdzonym przez KAL-MET terminie. W przeciwnym wypadku wiążący jest Cennik Towarów obowiązujący w dacie faktycznego odbioru towaru.
  2. KAL-MET przy zakupie towarów nalicza podatek VAT w wysokości określonej stosownymi przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia dokumentu sprzedaży.
  3. Przedsiębiorca dokonuje zapłaty ceny towarów gotówką lub kartą kredytową we wskazanym przez KAL-MET punkcie odbioru towaru bądź w formie przedpłaty dokonanej na podstawie faktury pro-forma, bądź gotówką przy odbiorze towarów od przewoźnika.
  4. KAL-MET na wniosek Przedsiębiorcy może przyznać mu rabaty od aktualnie obowiązujących w KAL-MET cen towarów lub odmienne, aniżeli podane w OWW, warunki płatności.
  5. Aktualne ceny towarów, od których Przedsiębiorcy mogą być przyznane rabaty wymienione w ust. 2.4 podane są w obowiązującym w KAL-MET katalogu z ofertą towarów umieszczonym na stronie www.kal-met.pl.
  6. KAL-MET ma prawo do zmiany Cennika Towarów. Nowy Cennik Towarów zaczyna obowiązywać w ciągu 14 dni od umieszczenia zmian na stronie internetowej wskazanej w punkcie 2.5 lub wysłania informacji e-mail na adres Przedsiębiorcy podany zgodnie z pkt. 1.3.
  7. KAL-MET ma prawo do okresowych zmian rabatów handlowych dla towarów objętych promocją. Czas trwania promocji i jej zasady ogłaszane są na stronie internetowej KAL-MET lub w korespondencji wysyłanej do Przedsiębiorcy na adres e-mail podany zgodnie z pkt. 1.3, indywidualnie dla każdej promocji oddzielnie.

  3. Realizacja zamówień

   1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do składania zamówienia na towary zgodnie z danymi zawartymi w aktualnym katalogu KAL-MET, o którym mowa w punkcie 2.5. Zamówienie powinno zawierać, co najmniej: kod towaru, miejsce dostawy, termin wysyłki, ilość, dane odbiorcy, jeśli jest nim inny podmiot, aniżeli Przedsiębiorca.
   2. Zamówienia Przedsiębiorca składa w KAL-MET w sposób określony w pkt 1.4.
   3. Zamówienia będą dostarczane na adres dostawy podany w zamówieniu, a w przypadku braku wskazania w zamówieniu miejsca dostawy – na adres Przedsiębiorcy.
   4. KAL-MET zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w punkcie 1.3, potwierdzenia zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 3.1 i 3.2 powyżej. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w dacie dostawy podanej w zamówieniu, KAL-MET zobowiązany jest pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w punkcie 1.3 przedstawić Przedsiębiorcy możliwy termin realizacji.
   5. Wydanie lub wysyłka zamówionych towarów następuje w terminie 2 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia i po dokonaniu zapłaty ceny – w formie określonej w punkcie 2.3. – za całe potwierdzone zamówienie.
   6. KAL-MET nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towarów, które wynikły z przyczyn od niego niezależnych.
   7. Przedsiębiorcy przysługuje bezpłatny transport zamówionych towarów przy jednorazowych zamówieniach o wartości powyżej kwoty minimum logistycznego określonego na stronie, który to dokument jest integralną
    częścią OWW.
   8. Przy zakupach poniżej minimum logistycznego Przedsiębiorca płaci zryczałtowany koszt transportu towaru w wysokości określonej na stronie.
   9. Dla przesyłek o wadze powyżej 30 kilogramów dla jednej paczki transport obejmuje zdjęcie przesyłki z pojazdu i nie obejmuje przeniesienia przesyłki do miejsca wskazanego przez Przedsiębiorcę.
   10. Przesyłki towarów wymagające dodatkowej usługi (w szczególności zastrzeżenie godziny dostawy, dostawy w sobotę lub niedzielę lub inne dni niebędące roboczymi, odbiory przesyłek w zastrzeżonych godzinach)
    płatne są dodatkowo i ustalane indywidualnie dla każdego zamówienia w oparciu o cenniki przewoźników.
   11. W przypadku niemożliwości dostarczenia towaru w dniu wyznaczonym do jego odbioru, z przyczyn leżących po stronie Przedsiębiorcy (w szczególności nieobecność Przedsiębiorcy/odbiorcy w uzgodnionym miejscu lub czasie, nieprzygotowanie Przedsiębiorcy/odbiorcy do odbioru przesyłki, brak kontaktu z Przedsiębiorcą /odbiorcą, odmowa przyjęcia towaru przez Przedsiębiorcę/odbiorcę), KAL-MET obciąży Przedsiębiorcę obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia za ponowną dostawę towaru zgodnie z rzeczywistymi kosztami transportu przewoźnika.

   4. Gwarancja i rękojma

    1. Strony wyłączają rękojmię KAL-MET co do towarów sprzedawanych przez KAL-MET, jednakże w szczególnych przypadkach KAL-MET, według własnego uznania, może odstąpić od tej reguły.
    2. Gwarancja na towar jest udzielana przez producenta towaru lub przez KAL-MET. Okres gwarancji udzielonej przez KAL-MET biegnie od daty zakupu towaru przez podmiot w celu jego użytkowania, który zakupił towar i jest w jego posiadaniu. Warunki udzielenia gwarancji określone są w oświadczeniu gwarancyjnym dołączonym do towaru lub zamieszczone przy karcie towaru na stronie www.kal-met.pl.
    3. KAL-MET udziela Przedsiębiorcy gwarancji na części zamienne do towaru zakupione przez niego w KAL-MET. Gwarancja na części zamienne wynosi 6 miesięcy od daty ich zakupu w KAL-MET.
    4. W przypadku udzielenia gwarancji na towary przez KAL-MET, Przedsiębiorca zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszeń naprawy gwarancyjnej od uprawnionych z tytułu gwarancji na towary, które zostały przez niego sprzedane do wstępnej weryfikacji zasadności zgłoszeń naprawy gwarancyjnej oraz do zgłoszenia naprawy do KAL-MET zgodnie z pkt. 5.5.
    5. Naprawy gwarancyjne na towary, co do których KAL-MET udzielił gwarancji realizowane będą jedynie na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym dołączonym do towaru lub zamieszczonych przy karcie towaru na stronie www.kal-met.pl.
    6. KAL-MET może wyrazić indywidualną zgodę na dokonywanie napraw gwarancyjnych na innych zasadach, aniżeli określone w ust. 4.5, w tym na ich dokonywanie przez Przedsiębiorcę. W tym ostatnim przypadku Przedsiębiorca otrzymuje bezpłatnie części do naprawy gwarancyjnej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.8, ponosi koszty robocizny związane z naprawą gwarancyjną oraz odpowiedzialność za jakość i poprawność wykonanej naprawy gwarancyjnej.
    7. W przypadku, gdy Przedsiębiorca nie wykona względem uprawnionego z gwarancji swych zobowiązań określonych w punkcie 4.4. lub 4.6 lub też zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa z tytułu istniejących wad towarów nabytych od Przedsiębiorcy, a obowiązki z punktu 4.4. lub 4.6 wykona KAL-MET, lub też KAL-MET wykona na zlecenie Przedsiębiorcy inne usługi, wówczas Przedsiębiorca zobowiązany jest zapłacić z tego tytułu wynagrodzenie na rzecz KAL-MET według cennika usług serwisowych KAL-MET lub cennika części i towarów obowiązującego w dniu ich wykonania. Cennik Usług oraz Cennik Towarów są integralną częścią niniejszych OWW, a ich treść jest dostępna na stronie internetowej KAL-MET i na bieżąco aktualizowana.

    5. Zasady współpracy

     1. W przypadku braku terminowych płatności lub uzasadnionego podejrzenia co do pogorszenia sytuacji finansowej Przedsiębiorcy lub nierealizowania przez Przedsiębiorcę sprzedaży na dotychczasowym poziomie, KAL-MET ma prawo do zmiany przyznanych Przedsiębiorcy warunków handlowych dla realizacji zamówień.
     2. W przypadku braku terminowych płatności lub naruszenia przez Przedsiębiorcę innych postanowień OWW oraz/lub załączników do niej lub też innych umów zawartych z Przedsiębiorcą, KAL-MET, niezależnie od innych uprawnień, ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy o współpracy nawiązanej poprzez przyjęcie OWW. Rozwiązanie niniejszej umowy o współpracy skutkuje także rozwiązaniem pozostałych umów handlowych łączących Strony.
     3. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy o współpracy nawiązanej przez przyjęcie OWW za uprzednim 14 – dniowym wypowiedzeniem dokonanym na piśmie. Rozwiązanie niniejszej umowy o współpracy skutkuje także rozwiązaniem pozostałych umów handlowych łączących Strony.
     4. W przypadku braku terminowej płatności KAL-MET ma także prawo do przymusowego egzekwowania należnych zobowiązań, w tym na drodze sądowej, którego koszty obciążą Przedsiębiorcę, a w przypadku opóźnienia przekraczającego 150 dni, do skorzystania z prawa do pomniejszenia podatku należnego zgodnie z art. 89a Ustawy o podatku od towarów i usług.
     5. Obsługa reklamacji oraz zgłoszeń serwisowych realizowana jest zgodnie z instrukcją „Zasady Obsługi Zgłoszeń Reklamacyjnych i Serwisowych” stanowiącą integralną część OWW. Aktualna wersja instrukcji dostępna jest na stronie internetowej KAL-MET.
     6. Zasady odbioru towarów dostarczanych za pośrednictwem przewoźnika określone są w instrukcji „Instrukcja Przyjęcia i Reklamacji Dostaw”. Aktualna wersja instrukcji dostępna jest na stronie internetowej KAL-MET.
     7. Zasady zwrotu zakupionych towarów określone są w instrukcji „Zasady Zwrotu Towarów” stanowiącej integralną część OWW. Aktualna wersja dokumentu dostępna jest na stronie internetowej KAL-MET.
     8. Zasady rozliczania części do napraw gwarancyjnych określone są w instrukcji „Zasady Rozliczania Części Do Naprawy Gwarancyjnej” stanowiącej integralną część OWW. Aktualna wersja dokumentu dostępna jest na stronie internetowej KAL-MET.
     9. KAL-MET ma prawo wprowadzania zmian w OWW, w tym w załącznikach do nich stanowiących ich integralną część. Powyższe zmiany stają się obowiązujące z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej KAL-MET. Przedsiębiorca, który nie akceptuje wprowadzonych zmian ma prawo z tej przyczyny rozwiązać OWW bez wypowiedzenia – w terminie 7 dni od daty wprowadzenie zmian.
     10. Niniejsze warunki współpracy nie upoważniają Przedsiębiorcy do wykorzystywania materiałów marketingowych i marki KAL-MET oraz tytułu Partner Handlowy KAL-MET bez pisemnej zgody KAL-MET.
     11. Koszty pobrań ceny towaru od podmiotu, do którego kierowana jest dostawa towaru na podstawie zamówienia Przedsiębiorcy oraz koszty obsługi rozliczeń pokrywa KAL-MET, a w przypadkach określonych w pkt. 3.8, 3.10 i 3.11 KAL-MET ma prawo dokonać refakturacji kosztów pobrań i obsługi rozliczeń.
     12. Prawa do znaków towarowych oraz marki KAL-MET, a także prawa własności intelektualnej do materiałów marketingowych KAL-MET są własnością KAL-MET i Przedsiębiorca nie ma prawa, bez pisemnej zgody KAL-MET, wykorzystywać ich w jakiejkolwiek formie i postaci, dosłownie lub w sposób dorozumiany w innym celu niż sprzedaż towarów w ramach OWW.
     13. Przedsiębiorca nie ma prawa, bez pisemnej zgody KAL-MET, wykorzystywać przy ekspozycji i sprzedaży jakichkolwiek produktów i towarów.
     14. Naruszenie zobowiązań z punktu 5.12 i/lub 5.13. jest podstawą do natychmiastowego rozwiązania umowy o współpracy.

    6. Zasady ochrony danych osobowych oraz otrzymywania ofert handlowych

     1. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, w odniesieniu do danych podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), podejmując współpracę handlową ze KAL-MET w ramach OWW wyraża zgodę na przetwarzanie przez KAL-MET podanych przez niego danych osobowych w celu podejmowania przez KAL-MET czynności mających na celu realizację OWW, zawarcie w ramach OWW umów odnośnie do zamawianych Towarów, a także w celu realizacji tych umów na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. Podanie danych osobowych w ww. celu jest dobrowolne, przy czym konieczne do podjęcia współpracy handlowej oraz do zawarcia i realizowania umów zawartych w ramach OWW. Dane osobowe będą przetwarzane przez KAL-MET jedynie w ww. celu.
     2. Uprawniony z gwarancji lub zlecający KAL-MET świadczenie usług serwisowych lub naprawczych zgodnie z postanowieniami OWW, który jest osobą fizyczną, w odniesieniu do danych podlegających ochronie na podstawie Ustawy i RODO, dokonując zgłoszenia reklamacyjnego lub zlecenia usług serwisowych bądź naprawczych zgodnie z punktem 5.5. OWW wyraża zgodę na przetwarzanie przez KAL-MET podanych przez niego danych osobowych w celu podejmowania przez KAL-MET czynności mających na celu realizację uprawnień z gwarancji lub świadczenie usług serwisowych bądź naprawczych. Powyższe informacje znajdują się w dokumentach – zgłoszenie reklamacyjne, zlecenie świadczenia usług serwisowych i naprawczych będących podstawą tego zgłoszenia lub zlecenia dostępnych na stronie www.kal-met.pl.
     3. Przedsiębiorca, którego dane osobowe podlegają ochronie na podstawie przepisów Ustawy oraz RODO może – przy podjęciu współpracy handlowej z KAL-MET lub w każdym innym dowolnym terminie – wyrazić zgodę na przetwarzanie przez KAL-MET podanych przez niego danych osobowych w celu otrzymywania od KAL-MET informacji handlowych, w tym drogą elektroniczną, a także w celu profilowania jego danych. Zgoda wyrażana jest w formie elektronicznej poprzez zaznaczenie właściwego pola po zalogowaniu się do systemu b2b KAL-MET, lub w przypadku nieposiadania dostępu do systemu B2B KAL-MET wyrażenia zgody poprzez wypełnienie Karty Kontaktów. Podanie tych danych oraz zgoda na otrzymywanie ofert i informacji handlowych są dobrowolne.
     4. KAL-MET oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Przedsiębiorcy podlegających ochronie na podstawie Ustawy oraz RODO. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu określonym w punkcie 6. 1. lub po wyrażeniu zgody – w celu określonym w punkcie 6.3.
     5. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, prawo do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanej formie i nakazania ich przekazania podmiotom trzecim, pod warunkiem, że będzie to technicznie możliwe, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu i do cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania jej danych osobowych. Prawa powyższe realizowane są poprzez złożenie stosownych oświadczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej KAL-MET, a w przypadku zgody na otrzymywanie ofert i informacji handlowych wyrażonej w formie elektronicznej także poprzez odznaczenie właściwego pola po zalogowaniu się do systemu b2b KAL-MET.
     6. KAL-MET przetwarza dane osobowe zgodnie z Ustawą oraz RODO.
     7. Przedsiębiorca będący osobą prawną może – przy podjęciu współpracy lub w każdym innym dowolnym terminie – wyrazić zgodę na otrzymywanie od KAL-MET informacji handlowych i ofert drogą elektroniczną.

P.H.U Kal-Met Barbara Kalicka

(+48) 59 861 26 89

Przydatne linki

Copyright © 2020 KAL-MET techniki łączenia. All rights reserved.

Add to cart